OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz.U.UE.L.2016.119.1/ zwanej dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz. U. 2018 poz.1000/
informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest Tęczowa Akademia z siedzibą ul. Husarska 16/307, 05-120 Legionowo, reprezentowaną przez osobę kierującą Panią Martę Budzyńską.
  2. Tęczowa Akademia wyznaczyła inspektora danych ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez wskazany adres w pkt. 1., bądź poprzez mail budzynska_marta@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO dla potrzeb realizacji zawartej Umowy Przyjęcia Dziecka do Tęczowej Akademii.
  4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka przechowywane będą przez okres obowiązywania Umowy z Tęczową Akademią lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z Umową Przyjęcia Dziecka do Tęczowej Akademii, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Pani/Pana oraz Dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i swojego Dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub Dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeśli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na Żłobek przez przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana Dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Podanie danych osobowych w wskazanym zakresie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a ich nie podanie skutkować będzie niemożnością realizacji w/w Umowy z Tęczową Akademią, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

© 2019. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl